مطالب زیادی در ایم مورد گفته میشود. از معایت و مزایای کلینیک ترک اعتیاد و کمپ ترک اعتیاد ! اما به نظر ما درست به آن نگاه نشده. اکثر نظرات بر اساس منفعت های اقتصادی یا آسیب ها و تجارب خاص شخصی گفته شده است. کمپ ترک اعتیاد هم نوعی قطع مصرف را در جلوی پای بیمار میگذارد همان طور که در کلینیک نیز همین کار صورت میگرید. ممکن است زمان رسیدن به هدف و مدت بستری در کلینیک ، کوتاه مدت و در کمپ کمی طولانی تر باشد. اما هردو یک نتیجه را دنبال میکند. نوع و شیوه درمان در افراد مختلف متفاوت است. با توجه به سابقه و روحیه افراد ، میتوتن راه حل های مختلفی را پیشنهاد کرد. اما مطالبی که در مورد کمپ های ترک اعتیاد گفته میشود همگی درست نیست و ترسی که در دل بیماران وجود دارد غیر واقعی است. همین طور نقد ها و مسائلی که در مورد کلینیک ها گفته میشود هم همگی درست نیست. در کلینیک با حضور پزشک و استفاه از تجربه و داروهای کمکی ، درد بیمار را کاهش میدهند. محیط خصوصی و مناسب تری ایجاد میکنند و در نتیجه هزینه بیشتری هم دربر خواهد داشت.

نکته در اینجاست که بعد از قطع مصرف باشد درمان ادامه داشته باشد. فقط قطع مصرف کافی نیست. حضور در جلسات مشاوره یا جلسات معتادان گمنام یکی از این روشهای تکمیلی است که باید پیگیری شود! مهم نیست که در کجا و چه طور قطع مصرف نموده اید.