هزینه بستری در کلینیک ترک اعتیاد و درمان برای هر بیمار متفاوت است که بستگی به میزان داروی مصرفی برای هر فرد و تعداد شب های بستری دارد . در این مرکز با توجه به اینکه داروها به صورت مستقیم از کانال وزارت بهداشت گرفته میشود بنابراین با حداقل قیمت به بیماران عرضه میگردد . لازم به ذکر است که موسسین این کلینیک از خیرین نام آشنا هستند.