بسته به نوع مواد مصرفی ، میزان تخریب و سن بیمار متفاوت است. ولی با مواد رایج در جامعه ما بین 2 روز تا حد اکثر 5 روز  (برای ترک متادون) در نظر گرفته میشود. این زمان ها برای روش دتاکس در نظر گرفته میشود که در روش سم زدایی فوق سریع از این کمتر خواهد بود