زمانیکه ترک به روش های علمی انجام بگیرد باعث تعادل آنزیم ها در سیستم مغزی شده و میزان درد و خماری در حین ترک و حتی وسوسه پس از ترک به میزان قابل توجهی کاهش میابد هرچند ما معتقدیم به هر روشی که به پاکی برسیم ارزشمند است ، پس با بستری در کلینیک ترک اعتیاد شما راحتر به پاکی خواهید رسید