زمان سم زدایی حدودا 3 روز خواهد بود که در این 3 روز بیمار به مدت 1 ساعت تحت درمان سرم تراپی (تصفیه پاکسازی گیرنده مورفین) قرار خواهد گرفت